Skip to content

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz w trakcie konkursu danych osobowych, w tym również wykorzystanie wizerunku przez administratora danych, którym jest Bohemia Motors sp. z o.o. z siedzibą w Falentach przy Al. Krakowskiej 5A, 05-090 Falenty dla organizacji i przeprowadzenia  KONKURSU ESKA SUMMER CITY „Zdjęcie z VW TCrossem z CityMotors”, w celach informacyjnych i promocyjnych Konkursu, a także Organizatora.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z Konkursem

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie jest Bohemia Motors sp. z o.o. z siedzibą w Falentach, Al. Krakowska 5A. Aktualny kontakt do administratora jest dostępny na stronie internetowej: http://www.bohemiamotors.pl/ .
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie, zawarcia i wykonania umowy oraz przeprowadzenia rozliczeń, jak również wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udziału w Konkursie, zawarcia lub wykonania umowy.
 3. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także do Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań, podmiotom wchodzącym w skład Grupy Volkswagen i z nią współpracującym oraz do Emil Frey Polska sp. z o.o. i spółek z Grupy Emil Frey Polska oraz podmiotów powiązanych kapitałowo z administratorem, a także do urzędów administracji publicznej, zleceniobiorców i podwykonawców oraz podmiotów współpracujących z administratorem w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu,  zawarciem i wykonaniem umowy oraz rozliczeniem transakcji w tym zajmujących się obsługą informatyczną, obsługą płatności, a także doradztwem, archiwizacją dokumentów i windykacją.
 4. Kontakt w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych: iod@bohemiamotors.pl ; nr tel.: +48 502 729 683; adres korespondencyjny: Al. Krakowska 5A, 05-090 Falenty z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  – udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu – REGULAMIN KONKURSU ESKA SUMMER CITY „Zdjęcie z VW TCrossem z CityMotors”, zawarcia oraz wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną – na podstawie art. 6  ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia;
  – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6  ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;
  – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych oraz rachunkowych) – na podstawie na podstawie art. 6  ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, z tym że dla celów Konkursu oraz wykonania umowy i rozliczenia transakcji, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze dane osobowe będą przechowywane do zakończenia okresu przedawnienia zobowiązań umownych lub zobowiązań podatkowych – w zależności od tego, który termin jest późniejszy. Dla celów marketingowych dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu  – jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub do 4 lat od ostatniego kontaktu marketingowego do Pani/Pana – jeżeli przetwarzanie  danych osobowych odbywa się na innej podstawie.
 7. Przysługuje Pani/Panu:
  – Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  – Prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania;
  – Prawo do sprostowania swoich danych osobowych oraz uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne;
  – Prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie usprawiedliwionym interesie administratora danych;
  – Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Zgłoszenie realizacji praw osób, których dane osobowe dotyczą może zostać dokonane w następujący sposób:
  – Pisemnie na adres: Bohemia Motors sp. z o.o., Al. Krakowska 5A, 05-090 Falenty, z dopiskiem „ochrona danych osobowych”;
  – Mailowo na adres dane.osobowe@bohemiamotors.pl .
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.