Skip to content

Regulamin konkursu Tydzień z VW T-Roc

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs – „Tydzień z VW T-Roc” (zwany dalej ,,Konkursem”) organizowany jest przez jest przez Bohemia Motors sp. z o.o. z siedzibą w Falentach, Al. Krakowska 5A, 05-090 Falenty, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000444381, NIP 5342489283, REGON 146450721 (zwanym dalej ,,Organizatorem”)

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Bohemia Motors sp. z o.o. z siedzibą w Falentach, Al. Krakowska 5A, 05-090 Falenty (zwany dalej ,,Fundatorem”).

3. Konkurs rozpoczyna się 17.06.02.2020 roku o godzinie 11:00 i trwa do dnia 20.06.2020 roku do godziny 18:00.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej pod adresem: www.volkswagengdansk.pl/tydzienzvw  („Stroną Konkursową”).

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej ,,Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria (zwana dalej „Uczestnikiem„):

1) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu;

2) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3) wykonała zadanie konkursowe.

8. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie 1 laureata nagrody, o której mowa w ust. 26 pkt 1 Regulaminu, których wykonane zadanie konkursowe, określone w rozdziale II ust. 12 pkt. 2 Regulaminu zostanie ocenione najwyżej przez komisję konkursową, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie (zwani dalej łącznie „Laureatami„).

9. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazanych w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

10. Warunkiem skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na udział w Konkursie na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz akceptacja Regulaminu.

11. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (zwana dalej ,,Komisją Konkursową”) powołana w tym celu przez Organizatora. Komisja Konkursowa składa się z dwóch przedstawicieli Organizatora.

II. Warunki Uczestnictwa

12. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1) wypełnić formularz konkursowy, w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika Konkursu, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Dane te są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia,

2) wykonać zadanie konkursowe polegające na opracowaniu ciekawych życzeń z okazji 1 urodzin salonu VW CityMotors Gdańsk.

3) umieścić formularz konkursowy w specjalnie do tego przygotowanym miejscu, umieszczonym w salonie Volkswagen CityMotors, ul. Uczniowska 36, 80-530 Gdańsk.

13. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że:

1) wyraża zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata,

2) wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora oraz Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału,

3) posiada prawa autorskie do przesłanego Materiału a przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

4) z chwilą przesłania Materiału udziela nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora i Fundatora na następujących polach eksploatacji:

5) wykorzystywanie Materiału do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora lub Fundatora (każdego z nich z osobna).

14. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, tj. przesłać dowolną ilość Materiałów, z tym zastrzeżeniem, że w razie uznania go za Laureata, może otrzymać tylko jedną nagrodę.

15. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Materiały, których wykorzystanie przez Organizatora lub Fundatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Konkursu Materiału oraz odmowy jego publikacji w przypadku, gdy uzna, że treść Materiału narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich, a także w przypadku gdy Materiały zawierają treści reklamujące konkurentów Fundatora lub produkty konkurentów Fundatora.

17. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych Uczestnika.

18. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie Organizatora o chęci zrezygnowania przesyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail: bdc@citymotors.pl

III. Rozwiązanie Konkursu

19. Wyłonienie Laureatów nastąpi do dnia 31.07.2020

20. Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa, której zadaniem będzie w szczególności:

1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2) wyłonienie Laureatów,

3) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

21. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego życzenia zostaną ocenione najwyżej przez Komisję Konkursową.

22. Wyłaniając osobę nagrodzoną Komisja Konkursowa kierować będzie się w szczególności kreatywnością oraz sposobem ujęcia tematu nadesłanych Materiałów.

23. Informacja o Laureacie, tj. imię, nazwisko oraz  miejscowość zamieszkania  opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu 5 dni roboczych od daty  ich wyłonienia.

24. O przyznaniu nagród laureaci Konkursu zostaną powiadomieni emailem i telefonicznie, w ciągu 5 dni roboczych od daty  ich wyłonienia, na adres poczty elektronicznej i numer telefonu, które zostały podane w trakcie dokonywania zgłoszenia do Konkursu.

25. W przypadku:

1) nieodebrania przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Laureata lub

2) stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Laureata postanowień Regulaminu lub

3) braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 14 dni od dnia wyłonienia Laureata, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku niespełnienia wymogów Regulaminu

Laureat, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Laureata oraz prawo do otrzymania nagrody, a nagroda zostanie przekazana kolejnemu z listy Uczestnikowi, którego Materiał Komisja Konkursowa oceniła najwyżej.

IV. Nagrody

26. Nagrodami w Konkursie są:

1. Nagroda: Użyczenie samochodu Volkswagen T-Roc na okres 7 dni, z pełnym bakiem paliwa
2. Limit kilometrów: 1000 km

27. Laureat, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

28. Laureat, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

31. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Laureat traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

33. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu.

34. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

35. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

36. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty opublikowania na Stronie Konkursowej listy osób nagrodzonych w Konkursie (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

37. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – nazwa konkursu” – Volkswagen CityMotors, ul. Uczniowska 36, Gdańsk. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

38. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

40. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

41. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

42. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

43. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.