Skip to content

Regulamin konkursu Eska Summer City „Zdjęcie z VW T-Crossem z CityMotors”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu ESKA SUMMER CITY „Zdjęcie z VW TCrossem z CityMotors” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Bohemia Motors Sp. z o.o. z siedzibą w Falentach, ul. Al. Krakowska 5, 05-090 Falenty, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000444381, NIP 5342489283, REGON 146450721 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu i wzięcia udziału w Konkursie, a także odbioru Nagrody. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora, Uczestników oraz Zwycięzców.
 6. Konkurs jest prowadzony na stronie www.volkswagengdansk.pl/eskasummercity
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały treść Regulaminu, a także spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  – jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  – zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  – wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  – zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu
  – wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano 8 (słownie: osiem) nagród – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie dla każdego z ośmiu Zwycięzców są: oryginalne akcesoria Volkswagen lub  bilety na wydarzenie Baltic Games 2019. O rodzaju przyznanej nagrody decyduje Organizator
 3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę lub rzecz innego rodzaju.
 4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda lub rzecz.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) pod adresem www.volksawgengdansk.pl/eskasummercity
 2. Konkurs trwa od dnia 9 lipca 2019 do godz. 24.:00 do dnia 30 sierpnia 2019 r.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie oraz wysłanie do Organizatora zdjęcia przedstawiającego wizerunek Uczestnika wraz z autem marki VW TCross dedykowanym i jeżdżącym w akcji Eska Summer City 2019 w rejonie Trójmiasta.
 2. Zdjęcie powinno zostać przesłane przez Uczestnika w okresie obowiązywania Konkursu za pośrednictwem interfejsu konkursowego udostępnionego na stronie internetowej https://volkswagengdansk.pl/eskasummercity.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie, osoba powinna zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej https://volkswagengdansk.pl/eskasummercity/ , zaakceptować jego treść, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie.
 4. Jeżeli zdjęcie zawiera wizerunek innych osób niż Uczestnik – w takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania zgody na utrwalenie oraz wykorzystanie wizerunku oraz na przetwarzanie danych osobowych tych osób dla celów Konkursu oraz zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie. Uczestnik na żądanie Organizatora powinien przedstawić w formie pisemnej treść zgód, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 5. Organizator może publikować na stronie internetowej https://volkswagengdansk.pl/eskasummercity oraz https://www.facebook.com/CityMotorsGdansk/, @volkswagen_citymotors zdjęcia przesłane przez Uczestników, które biorą udział w Konkursie.
 6. Uczestnik Konkursu może również wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach marketingowych.
 7. Informacje o konkursie będą dostępne również na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/CityMotorsGdansk/

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp i udział w Konkursie jest bezpłatny i wymaga rejestracji na stronie www.volkswagengdansk.pl/eskasummercity oraz zaakceptowania Regulaminu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w Regulaminie, w tym także poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności, trafności oraz najlepszego wykonania zadań opisanych w Regulaminie przez Uczestników Konkursu.
 4. Organizator będzie oceniał: pomysł i wykonanie zdjęcia.
 5. Spośród nadesłanych zdjęć w czasie trwania konkursu tj. od 9 lipca do 31 sierpnia 2019, każdorazowo od godz. 00:01 w sobotę do godz. 24:00 w piątek, Organizator wyłoni 1 zwycięzcę w tygodniu.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na podany w zgłoszeniu adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych od momentu wyłonienia Zwycięzcy. W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej, Zwycięzca Konkursu powinien przekazać Organizatorowi dane umożliwiające wręczenie Nagrody w Konkursie oraz wykonanie obowiązków w zakresie rozliczeń podatkowych. Brak odpowiedzi przez Zwycięzcę w terminie 7 dni, zostanie potraktowany przez Organizatora jako zrzeczenie się prawa do Nagrody w Konkursie przez Zwycięzcę. W takim przypadku Organizator może wyłonić kolejnego Zwycięzcę spośród zgłoszeń przesłanych przez Uczestników.
 7. Publiczna informacja o wygranej i Zwycięzcy zostanie również umieszczona na stronie https://www.facebook.com/CityMotorsGdansk/ oraz https://volkswagengdansk.pl/eskasummercity/, a także @volkswagen_citymotors
 8. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 5.
 9. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
 10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 11. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku i jego publiczne rozpowszechnianie, gdy zostanie on Zwycięzcą Konkursu, w szczególności w prasie, Internecie – na stronach https://www.facebook.com/CityMotorsGdansk/, @volkswagen_citymotors oraz https://volkswagengdansk.pl/eskasummercity/, materiałach promocyjnych i reklamowych, w celach informacyjnych i promocyjnych Konkursu
 12. Organizator może również przyznać wyróżnienia dla Uczestników Konkursu oraz związane z tym nagrody dodatkowe. Do wyróżnionych Uczestników znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia dotyczące Zwycięzców.
 13. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości nagrody, to do Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie ok. 11,11% wartości Nagrody. W takim przypadku, dodana kwota pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz pobrana / potrącona przez Organizatora jako płatnika na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, o którym mowa w Ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Potrącone kwoty Organizator wpłaci na konto właściwego organu podatkowego.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych podanych przez Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Zdjęcia zgłaszane w Konkursie nie mogą naruszać przepisów prawa ani też praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ogólnie przyjętych norm etycznych lub obyczajowych – dotyczy to przede wszystkim treści wulgarnych lub obraźliwych, zawierających nagość, przedstawiających przemoc, treści o tematyce rasistowskiej, obrażających uczucia religijne lub światopoglądowe. Niedozwolone jest również posługiwanie się treściami ingerującymi w prawo do prywatności lub dobra osobiste innych osób, a także zawierających materiały chronione prawami własności intelektualnej (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności uczestników, którzy:
  – zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem;
  – przesłane zdjęcia naruszają powszechnie obowiązujące dobre obyczaje;
  – naruszają postanowienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych;
  – ingerują w mechanizm działania Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu zgłoszenia do Konkursu danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu email, wizerunku oraz danych korespondencyjnych.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia i wykonania Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy, przekazania nagrody oraz wypełnienia obowiązków o charakterze publicznoprawnym, w szczególności rozliczenia podatkowego nagrody, a także dla celów ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane osobowe są podawane na zasadach dobrowolności, jednakże niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udziału w Konkursie lub przyznania bądź przekazania Nagrody .
 4. W momencie usunięcia danych lub odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Zgłoszenia i zdjęcia zgłaszane do Konkursu muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
 2. Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie zapewnia, że:
  – jest wyłącznym autorem zdjęcia, któremu przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych do wykonanego zdjęcia;
  – przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych utworów;
  – osoby widniejące na zdjęciach wyraziły zgodę na utrwalenie wizerunku, jak również publiczne udostępnienie oraz wykorzystywanie ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 3. Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo zgody na korzystanie ze zdjęcia w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach (tj. zdjęcia oraz haseł, opisów, tytułów) dla celów realizacji Konkursu oraz celów marketingowych na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
  – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  – w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono w całości lub w części – wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, udzielenie licencji, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu;
  – w zakresie rozpowszechniania utworów w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz umieszczanie w postaci reklamy na  powierzchniach reklamowych, w Internecie, intranecie oraz innych środkach masowego przekazu, a także publiczne udostępnianie utworów, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie wybranym przez Organizatora,
  – wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora;
  – wprowadzanie utworu w całości lub części do sieci komputerowej w tym Internet w sposób umożliwiający transmisję, rozpowszechnianie utworu w systemie on-line, a także wykonywanie praw zależnych do utworu.
 4. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie i wykonywanie z zależnych praw autorskich w zakresie i na polach eksploatacji określonych w ust. 3 powyżej, co obejmuje przede wszystkim prawo do dokonywania opracowań, wykonywania zmian oraz korzystania i rozporządzania opracowaniami utworów zgłoszonych w Konkursie, a także ich poszczególnymi częściami przez Organizatora, podmioty działające na zlecenie Organizatora, lub na które Organizator przeniósł prawa. Opracowanie, o którym mowa powyżej oznacza również dokonywanie zmian, tłumaczeń i wykorzystywanie poszczególnych elementów utworu w celu łączenia ich w całość w ramach nowego utworu oraz włączanie ich do nowego utworu, a także udzielanie zezwoleń na korzystanie i dokonywanie zmian utworu przez Organizatora, podmioty działające na zlecenie Organizatora lub na które Organizator przeniósł prawa.
 5. Z chwilą odebrania nagrody przez Zwycięzcę, Zwycięzca przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu – nagrodzonego utworu (tj. zdjęcia oraz haseł, opisów, tytułów) zgłoszonego przez Zwycięzcę, dla celów realizacji Konkursu oraz celów marketingowych.
 6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu przez Zwycięzcę na Organizatora następuje na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
  – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  – w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono w całości lub w części – wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, udzielenie licencji, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu;
  – w zakresie rozpowszechniania utworów w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz umieszczanie w postaci reklamy na  powierzchniach reklamowych, w internecie, intranecie oraz innych środkach masowego przekazu, a także publiczne udostępnianie utworów, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie wybranym przez Klienta,
  – wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora;
  – wprowadzanie utworu w całości lub części do sieci komputerowej w tym internet w sposób umożliwiający transmisję, rozpowszechnianie utworu w systemie on-line, a także wykonywanie praw zależnych do utworu.
 7. Zwycięzca udziela Organizatorowi również zezwolenia na korzystanie i wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu w zakresie i na polach eksploatacji określonych w ust. 6 powyżej, co obejmuje przede wszystkim prawo do dokonywania opracowań, wykonywania zmian, tłumaczeń oraz korzystania i rozporządzania opracowaniami zwycięskiego utworu, a także ich poszczególnymi częściami przez Organizatora, podmioty działające na zlecenie Organizatora, lub na które Organizator przeniósł prawa. Opracowanie, o którym mowa powyżej, oznacza również dokonywanie zmian i wykorzystywanie poszczególnych elementów utworu w celu łączenia ich w całość w ramach nowego utworu oraz włączanie ich do nowego utworu, a także udzielanie zezwoleń na korzystanie i dokonywanie zmian utworu przez Organizatora, podmioty działające na zlecenie Organizatora, lub na które Organizator przeniósł prawa.
 8. Zabronione jest naruszanie przez Uczestników w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „ESKA SUMMER CITY „Zdjęcie z VW TCrossem z CityMotors”.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2019r. i obowiązuje do 30.09.2019.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków Regulaminu i zasad Konkursu w czasie trwania Konkursu, modyfikacje takie nie mogą wpływać na prawa nabyte Uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w trakcie jego trwania bez podania przyczyn oraz bez wyłonienia Zwycięzcy lub przyznania nagród, w szczególności jeżeli żadne ze zgłoszeń w ocenie Organizatora nie spełnia warunków określonych Regulaminem.
 5. O ewentualnych zmianach lub odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji o zmianach na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.volkswagengdansk.pl/eskasummercity.
 6. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.volkswagengdansk.pl/eskasummercity 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dalej: „Rozporządzenie”, informujemy, że:

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie, zawarcia i wykonania umowy oraz przeprowadzenia rozliczeń transakcji, jak również wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udziału w Konkursie, zawarcia lub wykonania umowy.
 2. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Bohemia Motors sp. z o.o. z siedzibą w Falentach, Al. Krakowska 5A. Aktualny kontakt do administratora jest dostępny na stronie internetowej: http://www.bohemiamotors.pl/ .
 3. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także do Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań, podmiotom wchodzącym w skład Grupy Volkswagen i z nią współpracującym oraz do Emil Frey Polska sp. z o.o. i spółek z Grupy Emil Frey Polska oraz podmiotów powiązanych kapitałowo z administratorem, a także do urzędów administracji publicznej, zleceniobiorców i podwykonawców oraz podmiotów współpracujących z administratorem w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu,  zawarciem i wykonaniem umowy oraz rozliczeniem transakcji w tym zajmujących się obsługą informatyczną, obsługą płatności, a także doradztwem, archiwizacją dokumentów i windykacją.
 4. Kontakt w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych: iod@bohemiamotors.pl ; nr tel.: +48 502 729 683; adres korespondencyjny: Al. Krakowska 5A, 05-090 Falenty z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  – udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu – REGULAMIN KONKURSU ESKA SUMMER CITY „Zdjęcie z VW TCrossem z CityMotors”, zawarcia oraz wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną – na podstawie art. 6  ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia;
  – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6  ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;
  – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych oraz rachunkowych) – na podstawie na podstawie art. 6  ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, z tym że dla celów Konkursu oraz wykonania umowy i rozliczenia transakcji, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze dane osobowe będą przechowywane do zakończenia okresu przedawnienia zobowiązań umownych lub zobowiązań podatkowych – w zależności od tego, który termin jest późniejszy. Dla celów marketingowych dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu  – jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub do 4 lat od ostatniego kontaktu marketingowego do Pani/Pana – jeżeli przetwarzanie  danych osobowych odbywa się na innej podstawie.
 7. Przysługuje Pani/Panu:
  – Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  – Prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania;
  – Prawo do sprostowania swoich danych osobowych oraz uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne;
  – Prawo do przenoszenia danych osobowych;
  – Prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie usprawiedliwionym interesie administratora danych;
  – Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Zgłoszenie realizacji praw osób, których dane osobowe dotyczą może zostać dokonane w następujący sposób:
  – Pisemnie na adres: Bohemia Motors sp. z o.o., Al. Krakowska 5A, 05-090 Falenty, z dopiskiem „ochrona danych osobowych”;
  – Mailowo na adres dane.osobowe@bohemiamotors.pl .
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.