Skip to content

Regulamin konkursu „Wygraj bilety na film”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Prezenty na Facebooku od Komputronik” (zwanym dalej “Konkursem”), jest Bohemia Motors sp. z o.o. z siedzibą w Falentach przy Al. Krakowskiej 5A, 05-090 Falenty (zwany dalej „Organizatorem”)
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie facebook.com/CityMotorsGdansk (zwanej dalej “Fanpage”)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
 4. Konkurs trwa od 04.03.2020 do 06.03.2020 do godziny: 17:00.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 06.03.2020 za pośrednictwem FanPage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.
 

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe polega na opisaniu w komentarzu kogo i dlaczego uczestnik zaprosiły na pokaz filmu w kinie.
 2. W konkursie zostanie wybranch 2 zwycięzców.
 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarze, które ich zdaniem jest najbardziej trafne i kreatywne, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.
 

§ 4. NAGRODA

 1. Nagrodą w konkursie są dwie dwuosobowe wejściówki na film „Pojedynek na głosy”.
 2. Nagrodę należy odebrać w siedzibie CityMotors przy ulicy Uczniowskiej 36, 80-530 Gdańsk.
 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 08.03.2020.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.