Skip to content

REGULAMIN KARTY RABATOWEJ CITYMOTORS

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z „Karty Rabatowej CityMotors”, zwanej dalej Kartą Rabatową.
 2. Wydawcą Karty Rabatowej jest Bohemia Motors sp. z o.o. z siedzibą w Falentach, Al. Krakowska 5A, 05-090 Falenty, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000444381, NIP 5342489283, REGON 146450721, zwaną dalej Wydawcą.
 3. Karta Rabatowa na celu promocję Autoryzowanego Dealera Volkswagena CityMotors Gdańsk.
 4. Karta Rabatowa jest znakiem legitymizacyjnym –  plastikową kartą towarową, umożliwiającą uzyskanie rabatu handlowego podczas dokonywania usług w Autoryzowanym Salonie Volkswagena CityMotors z siedzibą przy ul. Uczniowska 36, Gdańsk.
 5. Karta Rabatowa upoważnia do skorzystania z jednego z poniższych świadczeń:
 • 15% rabatu na części zamienne
 • bezpłatne ozonowanie klimatyzacji
 • 20% rabatu na usługę serwisową
 • zakupu samochodu z dodatkowym pakietem przeglądów. Udzielone świadczenie przysługuje na auto marki: Volkswagen.
  1. Karta Rabatowa nie jest kartą płatniczą, kartą kredytową ani też kartą bankomatową.
  2. Karta Rabatowa jest własnością wydawcy i użyczana jest Klientowi na potrzeby jednorazowego skorzystania z rabatu.
  3. Karta Rabatowa jest kartą na okaziciela.
  4. Rabat jest naliczany użytkownikowi Karta Rabatowa, po jej okazaniu przed rozpoczęciem usługi. O posiadanej Karcie Rabatowej należy poinformować również obsługę punktu dealerskiego CityMotors przed dokonaniem rejestracji transakcji na kasie fiskalnej lub wystawienia faktury.
  5. Karta Rabatowa upoważnia do skorzystania z rabatu jednorazowo. Po skorzystaniu z rabatu Klient pozostawia Kartę Rabatową w punkcie dealerskim CityMotors. 
  6. Pieniężna kwota rabatu udzielona właścicielowi Karta Rabatowa nie może być zamieniona na gotówkę.
  7. Rabat z Karta Rabatowa nie sumuje się z innymi promocjami, cenami specjalnymi i wyprzedażowymi.
  8. Rabat nie jest udzielany wstecz, tzn. do wcześniejszych usług już dokonanych bez Karty Rabatowej.
  9. Karta Rabatowa wydawana jest w okresie 1 lipca – 2 września 2019 roku przez obsługę akcji Eska Summer City. Z promocji dotyczącej Karty Rabatowej oraz określonej w niniejszym Regulaminie można skorzystać w okresie 1 lipca – 2 września 2019 roku – decyduje data zamówienia / zlecenia serwisowego.
  10. Bohemia Motors sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Karty Rabatowe, które zostały uszkodzone po ich wydaniu lub utracone. W razie zgubienia bądź zniszczenia Karty Rabatowej, jej posiadaczowi nie przysługuje możliwość uzyskania nowej Karty Rabatowej bądź karty zastępczej.
  11. Wszelkie reklamacje związane z Kartą Rabatową CityMotors będą rozpatrzone na piśmie przez Bohemia Motors sp. z o.o. w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Karty Rabatowej w siedzibie CityMotors Gdańska, ul. Uczniowska 36, Gdańsk.
  12. Bohemia Motors sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez podawania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie 3 dni od ogłoszenia o zmianie w sposób przyjęty dla ogłoszenia niniejszego Regulaminu oraz nie mają wpływu na prawa nabyte przez użytkowników przed wejściem w życie zmiany.
  13. Bohemia Motors sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu Kart Rabatowych CityMotors bez podania przyczyny, za 7 dniowym uprzedzeniem. Informacja o zawieszeniu lub zakończeniu programu zostanie ogłoszona w sposób przyjęty dla ogłoszenia niniejszego Regulaminu.
  14. Użytkownik akceptuje Regulamin wraz z przyjęciem Karty Rabatowej CityMotors.
  15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w Autoryzowanym Salonie Volkswagena CityMotors przy ul. Uczniowskiej 36 w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.volkswagengdansk.pl/eskasummercity
 • Klauzula innformacyjna

  1. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dalej: „Rozporządzenie”, informujemy, że:

   1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w ramach korzystania z Karty Rabatowej CityMotors jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz przeprowadzenia rozliczeń transakcji, jak również skorzystania z uprawnień wynikających z Karty Rabatowej CityMotors, a także wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia lub wykonania umowy oraz skorzystania z uprawnień wynikających z Karty Rabatowej CityMotors.
   2. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Bohemia Motors sp. z o.o. z siedzibą w Falentach, Al. Krakowska 5A, 05-090 Falenty. Aktualny kontakt do administratora jest dostępny na stronie internetowej: http://www.bohemiamotors.pl/ .
   3. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także do Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań, podmiotom wchodzącym w skład Grupy Volkswagen i z nią współpracującym oraz do Emil Frey Polska sp. z o.o. i spółek z Grupy Emil Frey Polska oraz podmiotów powiązanych kapitałowo z administratorem, a także do zleceniobiorców i podwykonawców oraz podmiotów współpracujących z administratorem w związku z zawarciem i wykonaniem umowy oraz rozliczeniem transakcji w tym zajmujących się obsługą informatyczną, obsługą płatności, a także doradztwem, archiwizacją dokumentów i windykacją.
   4. Kontakt w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych: iod@bohemiamotors.pl ; nr tel.: +48 502 729 683; adres korespondencyjny: Al. Krakowska 5A, 05-090 Falenty z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
    1. zawarcia oraz wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, a także skorzystania z Karty Rabatowej CityMotors – na podstawie art. 6  ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
    2. prowadzenia badań satysfakcji klienta, kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji klientów, a także prowadzenia działań marketingowych oraz statystycznych – na podstawie art. 6  ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych zgodnie z punktem (47) Preambuły Rozporządzenia;
    3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6  ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;
    4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych oraz rachunkowych) – na podstawie na podstawie art. 6  ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.
   6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, z tym że dla celów wykonania umowy i rozliczenia transakcji, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze dane osobowe będą przechowywane do zakończenia okresu przedawnienia zobowiązań umownych lub zobowiązań podatkowych – w zależności od tego, który termin jest późniejszy. Dla celów marketingowych dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu  – jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub do 4 lat od ostatniego kontaktu marketingowego do Pani/Pana – jeżeli przetwarzanie  danych osobowych odbywa się na innej podstawie.
   7. Przysługuje Pani/Panu:
    1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
    2. Prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania;
    3. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych oraz uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne;
    4. Prawo do przenoszenia danych osobowych;
    5. Prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie usprawiedliwionym interesie administratora danych;
    6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   8. Zgłoszenie realizacji praw osób, których dane osobowe dotyczą może zostać dokonane w następujący sposób:
    1. Pisemnie na adres: Bohemia Motors sp. z o.o., Al. Krakowska 5A, 05-090 Falenty, z dopiskiem „ochrona danych osobowych”;
    2. Mailowo na adres dane.osobowe@bohemiamotors.pl .
   9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.