Skip to content

Regulamin konkursu z okazji Dnia Kobiet „Weekend z VW T-Roc”

I.         Postanowienia ogólne

1.          Konkurs – “Weekend  z VW T-Roc” (zwany dalej ,,Konkursem”) organizowany jest przez jest przez Bohemia Motors sp. z o.o. z siedzibą w Falentach, Al. Krakowska 5A, 05-090 Falenty, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000444381, NIP 5342489283, REGON 146450721 (zwanym dalej ,,Organizatorem”)

2.          Fundatorem nagród w Konkursie jest Bohemia Motors sp. z o.o. z siedzibą w Falentach, Al. Krakowska 5A, 05-090 Falenty (zwany dalej ,,Fundatorem”).

3.          Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4.          Konkurs jest prowadzony na stronie facebook.com/CityMotorsGdansk (zwanej dalej “Fanpage”)

5.          Konkurs rozpoczyna się 08.03.2021 roku o godzinie 11:00 i trwa do dnia 13.06.2021 roku do godziny 18:00.

6.          Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej pod adresem: www.volkswagengdansk.pl/weekendnzvw (“Stroną Konkursową”).

7.          Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej ,,Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8.          Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9.          Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria (zwana dalej “Uczestnikiem“):

1) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu;

2) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3) wykonała zadanie konkursowe.

10.       Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie 1 laureata nagrody, który wykonana najwyżej ocenione zadanie konkursowe, określone w rozdziale III ust. zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie (zwani dalej łącznie “Laureatami“).

11.       Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazanych w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

12.       Warunkiem skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na udział w Konkursie na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz akceptacja Regulaminu.

13.       Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (zwana dalej ,,Komisją Konkursową”) powołana w tym celu przez Organizatora. Komisja Konkursowa składa się z dwóch przedstawicieli Organizatora.

 

II.       Warunki Uczestnictwa

 

1.           W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat oraz posiadać prawo jazdy.[JD1] 

2.          Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

3.          Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” strony facebook.com/CityMotorsGdansk.

4.          Konkurs trwa od 06.06.2021 do 13.03.2021 do godziny: 18:00.

5.          Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 19.03.2020 za pośrednictwem strony Organizatora: facebook.com/CityMotorsGdansk.

6.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

7.          Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że:

1) wyraża zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata,

2) wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora oraz Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału,

3) posiada prawa autorskie do przesłanego Materiału a przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

4) z chwilą przesłania Materiału udziela nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora i Fundatora,

5) wykorzystywanie Materiału do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora lub Fundatora (każdego z nich z osobna).

14.     Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, tj. przesłać dowolną liczbę komentarzy.

15.     Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Konkursu Materiału oraz odmowy jego publikacji w przypadku, gdy uzna, że treść Materiału narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich, a także w przypadku gdy Materiały zawierają treści reklamujące konkurentów Fundatora lub produkty konkurentów Fundatora.

16.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych Uczestnika.

17.    Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie Organizatora o chęci zrezygnowania przesyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail: bdc@citymotors.pl

 

III.     Zadanie konkursowe

 

1.          Zadanie konkursowe polega na opisaniu w komentarzu kogo i gdzie uczestnik zabrałby na weekend z VW T-ROC.

2.          W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca.

3.          Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarze, które ich zdaniem jest najbardziej trafne i kreatywne, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

4.          Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

 

 

IV.    Nagroda

1.          Nagrodą w konkursie jest użyczenie samochodu VW-TROC na okres 3 dni z pełnym bakiem paliwa.

2.          Limit kilometrów: 600 km

3.          Nagrodę należy odebrać w siedzibie CityMotors przy ulicy Uczniowskiej 36, 80-530 Gdańsk.

4.          Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.05.2021.

5.          Laureat, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

6.          Laureat, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

7.          Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

8.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

9.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

10.       W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

11.       Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Laureat traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

 

 

 

 

V.       Prawa autorskie

1. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu i zamieszczenie komentarzy na Stronie Konkursowej wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora komentarzy zgłoszonych w ten sposób do konkursu we wszelkich działaniach marketingowych i reklamowych Organizatora, przez okres 2 lat od zakończenia Konkursu (licencja niewyłączna) na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet (m.in. portale społecznościowe, informacyjne lub branżowe, komunikacja email, reklamy internetowe).

2. Z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy, na Organizatora przechodzi własność nagrodzonego dzieła oraz autorskie majątkowe prawa majątkowe do Utworu na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet (m.in. portale społecznościowe, informacyjne lub branżowe, komunikacja email, reklamy internetowe).

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworu, na Organizatora przechodzi prawo na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu. Zwycięzca nie będzie wykonywał praw osobistych do Utworu przez okres 5 lat od ogłoszenia wyników Konkursu.

3. Uczestnik oświadcza, ze przysługują mu wszelkie prawa autorskie, w tym majątkowe do Utworu, nie był on wcześniej publikowany oraz że jego udostępnienie nie narusza praw osób trzecich.

 

VI.    Dane osobowe

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. – dalej: „Rozporządzenie”, informujemy, że:

1.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz wydania i rozliczenia nagród, jak również wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych wyłącza możliwość odebrania nagrody.

2.   Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Bohemia Motors sp. z o.o. z siedzibą w Falentach, Al. Krakowska 5A. Aktualny kontakt do administratora jest dostępny na stronie internetowej: www.citymotors.pl/kontakt .

3.   Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także do Emil Frey Polska sp. z o.o. i spółek z Grupy Emil Frey Polska oraz podmiotów powiązanych kapitałowo, a także do zleceniobiorców i podwykonawców oraz podmiotów współpracujących z administratorem w związku z realizacją Konkursu oraz rozliczeniem transakcji, w tym do podmiotów zajmujących się obsługą informatyczną, obsługą płatności, a także doradztwem, archiwizacją dokumentów i windykacją.

4.   Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych: iod@bohemiamotors.pl ; nr tel.: +48 502 729 683; adres korespondencyjny: Al. Krakowska 5A, 05-090 Falenty z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”.

5.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

5.1.   Realizacji i rozliczenia Konkursu – na podstawie art. 6  ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;

5.2.   ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6  ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;

5.3.   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych oraz rachunkowych) – na podstawie na podstawie art. 6  ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.

6.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, z tym że dla celów realizacji konkursu rozliczenia transakcji, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze; dane osobowe będą przechowywane do zakończenia okresu przedawnienia zobowiązań umownych lub zobowiązań podatkowych – w zależności od tego, który termin jest późniejszy.

7.   Przysługuje Pani/Panu:

7.1.   Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

7.2.   Prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania;

7.3.   Prawo do sprostowania swoich danych osobowych oraz uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne;

7.4.   Prawo do przenoszenia danych osobowych;

7.5.   Prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie usprawiedliwionym interesie administratora danych;

7.6.   Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.   Zgłoszenie realizacji praw osób, których dane osobowe dotyczą może zostać dokonane w następujący sposób:

8.1.   Pisemnie na adres: Bohemia Motors sp. z o.o., Al. Krakowska 5A, 05-090 Falenty, z dopiskiem „ochrona danych osobowych”;

8.2.   Mailowo na adres iod@bohemiamotors.pl .

9.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

 

VII.  Rozwiązanie Konkursu

 

1.     Wyłonienie Laureatów nastąpi do dnia 19.03.2021r.

2.     Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa, której zadaniem będzie w szczególności:

1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2) wyłonienie Laureatów,

3) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

3.     Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego życzenia zostaną ocenione najwyżej przez Komisję Konkursową.

4.     Wyłaniając osobę nagrodzoną Komisja Konkursowa kierować będzie się w szczególności kreatywnością oraz sposobem ujęcia tematu nadesłanych Materiałów.

5.     Informacja o Laureacie, tj. imię, nazwisko oraz  miejscowość zamieszkania  opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu 5 dni roboczych od daty  ich wyłonienia.

6.     O przyznaniu nagród laureaci Konkursu zostaną powiadomieni e–mailem i telefonicznie, w ciągu 5 dni roboczych od daty  ich wyłonienia, na adres poczty elektronicznej i numer telefonu, które zostały podane w trakcie dokonywania zgłoszenia do Konkursu.

7.     W przypadku:

1) stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Laureata postanowień Regulaminu lub

2) braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 14 dni od dnia wyłonienia Laureata, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku niespełnienia wymogów Regulaminu

Laureat, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Laureata oraz prawo do otrzymania nagrody, a nagroda zostanie przekazana kolejnemu z listy Uczestnikowi, którego Materiał Komisja Konkursowa oceniła najwyżej.

 

 

VIII.   Postanowienia końcowe

 

 

1.     Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

2.     Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty opublikowania na Stronie Konkursowej listy osób nagrodzonych w Konkursie (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

3.     Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora z dopiskiem “Reklamacja – nazwa konkursu” – Volkswagen CityMotors, ul. Uczniowska 36, Gdańsk. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.     Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

5.     Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

6.     Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

7.     Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

8.     Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.