Skip to content

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO)

§1
Zakres danych

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne, dane dot. ofert; a jeśli jesteś naszym klientem, także dane legalnie zgromadzone na Twój temat;

§2
Współadministratorzy oraz cele i podstawy przetwarzania

W związku z Twoim zainteresowaniem ofertą na zakup samochodu (w tym zakresie podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do podjęcia działań w celu realizacji przyszłej umowy).

Kto:

  • Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP);
  • Bohemia Motors Sp. z o.o. z siedzibą w Falenty (05-090), al. Krakowska 5/a, NIP 534-248-92-83, REGON 146450721 (Autoryzowany Dealer/Autoryzowany Partner Serwisowy);

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej:

  • w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji umowy, tj. przygotowania i przedstawienia na Twoje żądanie oferty (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • w odniesieniu do kontaktu telefonicznego lub mailowego ws. żądanej oferty, traktujemy fakt pozostawienia przez Ciebie tych danych jako zgodę na kontakt w tym celu zgodnie z przepisami o marketingu elektronicznym;
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych – lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach (w zakresie budowania profili indywidualnych zobacz punkt b) poniżej), analizy finansowej VGP oraz sieci dealerskiej, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu dokonywania rozliczeń wewnętrznych między Importerem oraz Autoryzowanym Dealerem / Autoryzowanym Partnerem Serwisowym oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

§3
Kontakt z inspektorem ochrony danych VGP

Możesz skontaktować się z IOD Emil Frey pod adresem e-mail dane.osobowe@citymotors.pl, a także pisemnie na adres Bohemia Motors sp. z o.o. z siedzibą w Falentach (05-090), al. Krakowska 5/a z dopiskiem „IOD”. Możesz skontaktować się także z pozostałymi Administratorami bezpośrednio;

§4
Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, Call Center, audytorzy. Dane możemy udostępnić spółkom z grupy, w tym Volkswagen AG;

§5
Okres przechowywania

Twoje dane osobowe w związku z zainteresowaniem i przygotowaniem dla Ciebie oferty będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania o ofertę (nie dłużej niż 6 miesięcy, jeśli stracisz zainteresowanie ofertą i nie dojdzie do zawarcia umowy). W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat;

§6
Pouczenie o prawach

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na kontakt telefoniczny lub elektroniczny w dowolnym momencie poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.vw-group.pl/pl/prywatnosc lub u Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego marki Škoda; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możesz zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt na adres e-mail: daneosobowe@vw-group.pl. Możesz skontaktować się także z pozostałymi Administratorami bezpośrednio;

§7
Prawo do wniesienia sprzeciwu

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

§8
Prawo do skargi

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

§9
Źródło pochodzenia danych

Dane udostępnianie przez Ciebie, dane zebrane i udostępnione przez lub w imieniu Administratorów (dane korespondencyjne jak wyżej), dane na podstawie dokumentów, dane pochodzące ze stron internetowych, w tym plików cookies; w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS.